Taisyklės ir sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šiomis bendrosiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės) privalo besąlygiškai vadovautis kiekvienas interneto svetaine www.laimingos.lt (toliau – Svetainė) besinaudojantis asmuo, nepriklausomai nuo to ar jis yra prisiregistravęs vartotojas, ar jis naudojasi Svetaine neprisiregistravęs (toliau – Vartotojas).

1.2. Laimingos.lt, tai internetinių mokymų projektas, administruojamas www.laimingos.lt Svetainėje.

1.3. Svetainės www.laimingos.lt savininkas yra MB “Tobulėjimo centras” (toliau – Projekto Savininkas).

1.4. Taisyklių privalo laikytis visi asmenys, apsilankę ir (ar) besinaudojantys Svetainės visomis ar bet kuria iš joje teikiamų paslaugų ir produktų, (toliau – Paslaugos ir Produktai) įskaitant ir asmenis, neatlikusius registracijos procedūros (toliau – Vartotojas).

1.5. Svetainėje teikiamų Paslaugų ir Produktu turinį sudaro, bet neapsiriboja galimybe:    

    1.5.1. Žiūrėti, klausytis, skaityti pamokas, įsisavinti įvairią mokymo medžiagą;

    1.5.2. Atlikti testą ir misiją;

    1.5.3. Gauti testo rezultatus;

    1.5.4. Gauti dienos pastangų įvertinimą;

    1.5.5. Gauti papildomus skaitinius ir pratimus. Papildomi skaitiniai ir pratimai yra pateikiami PDF formatu, kuriam perskaityti yra reikalinga Adobe Reader programa. Papildomai skaitiniai ir pratimai taip pat gali būti pateikiami kaip nuoroda į trečiųjų asmenų administruojamas svetaines. Tokiu atveju galimybė susipažinti su papildomais skaitiniais ir pratimais priklauso nuo trečiųjų asmenų, administruojančių tokias svetaines;

    1.5.6. Užsisakyti privačias ir (ar) grupines konsultacijas.

1.6. Mokymų medžiagą Vartotojas gali naudoti tik asmeninėms reikmėms. Bet koks kitas mokymų medžiagos naudojimas kategoriškai draudžiamas.

1.7. Visa www.laimingos.lt pateikta informacija yra rekomendacinio pobūdžio. Projekto Savininkas nėra atsakingas už Svetainės lankytojų sprendimus, priimtus naudojantis www.laimingos.lt pateikta informacija, jų pasekmes arba patirtus nuostolius.

1.8. Šios Taisyklės neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios pirkėjų teises, kurias nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.

1.9. Vartotojas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad yra sveikas bei turi teisę registruotis ir (arba) pirkti prekes ir paslaugas Svetainėje.

1.10. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojanti, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

1.11. Projekto Savininkas turi teisę keisti Svetainės naudojimosi Taisykles. Tokie pakeitimai įsigalioja juos paskelbus Svetainėje adresu www.laimingos.lt.

1.12. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos.

1.13. Naudodamasis Svetaine ar jos paslaugomis po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Vartotojas tuo patvirtins, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

1.14. Projekto Savininkas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, kai kyla nuostoliai dėl to, kad Vartotojas, nesusipažino su Svetainės Taisyklėmis, nors turėjo tokią galimybę.

2. Registracija

2.1. Norėdamas naudotis Svetainėje pateikiamomis Paslaugomis ir Produktais, Vartotojas privalo atlikti registraciją. Registracija atliekama paspaudus atitinkamą nuorodą Svetainėje ir suvedant visus Registracijos formoje prašomus pateikti Vartotojo duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant, elektroninio pašto adresą, vardą, pavardę ir slaptažodį (toliau – Prisijungimo duomenys). Vartotojas gali pasirinkti įvesti papildomą informaciją, įskaitant lyti, šalį, miestą, amžių ir kitus (toliau – Prisijungimo duomenys). Nurodytu el. pašto adresu Vartotojas gaus nuorodą, kurią paspaudęs aktyvuos paskyrą ir bus užregistruotas Svetainėje.

2.2. Registracijos metu, nurodydami savo elektroninio pašto adresą, sutinkate gauti www.laimingos.lt korespondenciją: naujienas, paskaitas, pasiūlymus bei akcijas. Norėdami atsisakyti www.laimingos.lt korespondencijos, galite tai padaryti atsiuntus elektroninį laišką adresu laimingos@onbo.lt.

2.3. Atlikdamas registraciją, Vartotojas įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius Prisijungimo duomenis. Vartotojui draudžiama atlikti registraciją naudojantis svetimais duomenimis. Projekto Savininkas turi teisę savo nuožiūra spręsti apie Vartotojo pateiktų Prisijungimo duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Vartotojui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis, Projekto Savininkas turi teisę nedelsiant ir nepranešus Vartotojui, pašalinti jį iš užsiregistravusių asmenų sąrašo.

2.4. Vartotojui kategoriškai draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę - Prisijungimo duomenyse nurodant svetimą vardą, pavardę ir (ar) kitus duomenis. Nustačius, kad registracijos metu Vartotojas pateikė svetimus asmens duomenis, Projekto Savininkas atlieka Taisyklių 2.3 punkte nurodytus veiksmus bei perduoda informaciją apie įvykį atitinkamoms valstybės institucijoms.

2.5. Vartotojas įsipareigoja užtikrinti Prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Prisijungimo duomenimis Paslaugoms ir Produktams gauti.

2.6. Vartotojas, užbaigus vartojimo sesiją, turi pasitikrinti, kad išėjo iš savo vartotojo paskyros. Projekto Savininkas neatsako už jokius nuostolius ar išlaidas, kurios iškilo dėl tokio vartotojo elgesio, kuris neatitinka svetainės naudojimosi Taisyklių.

2.7. Jei Vartotojas pamiršo savo slaptažodį, svetainės autorizavimo lange reikia nusiųsti pranešimą Svetaines administracijai dėl slaptažodžio atnaujinimo, paspaudus nuorodą „Pamiršote slaptažodį?”. Naujas slaptažodis bus išsiųstas Vartotojo registracijos anketoje nurodytu el. pašto adresu.

2.8. Jei Vartotojas nesutinka su Svetainės naudojimosi Taisyklėmis ir daugiau nepageidauja naudotis Svetainės teikiamomis Paslaugomis ir Produktais, jis gali atsisakyti Vartotojo paskyros išsiuntus atitinkamą prašymą el. pašto adresu laimingos@onbo.lt. Gavęs tokią užklausą, Projekto Savininkas įsipareigoja panaikinti Vartotojo paskyrą ir visus jo Prisijungimo metu suteiktus asmens duomenis per tris darbo dienas nuo užklausos gavimo.

2.9. Projekto Savininkas turi teisę panaikinti vartotojo paskyrą be Vartotojo sutikimo, jei Vartotojas nesilaiko ar pažeidžia Svetainės naudojimosi Taisykles.

3. Privatumas ir duomenų apsauga

3.1. Pateikdamas Projekto Savininkui savo duomenis, Vartotojas sutinka, jog Projekto Savininkas valdytų ir tvarkytų šiuos duomenis arba kitokią gautą informaciją ir naudotų tokią informaciją siekdamas suteikti kokybiškas Paslaugas ir Produktus, siųsdamas informacinius pranešimus bei naujienlaiškius Vartotojo Prisijungimo duomenyse nurodytu el. paštu bei užtikrinti šių Taisyklių vykdymą.

3.2. Vartotojų duomenys yra valdomi ir tvarkomi vadovaujantis Svetainės Privatumo politika, kuri yra laikoma šių Taisyklių sudėtine dalimi.

4. Paslaugų ir Produktu apmokėjimo tvarka, sąlygos

4.1. Svetainėje teikiamos Paslaugos ir Produktais skirstomos į mokamas ir nemokamas.

4.2. Norėdamas pasinaudoti mokamomis Paslaugomis ir Produktais, vartotojas turi atlikti nustatyto dydžio apmokėjimą elektroninės bankininkystės sistemoje per Svetainėje integruotą tarptautinės mokėjimo sistemos prieigą.

4.3.Preziumuojama, kad atlikdamas apmokėjimą Vartotojas yra susipažinęs su informacija apie Paslaugas ir Produktus, nurodyta Taisyklių 1-moje dalyje.

4.4. Apmokėjimo už Paslaugas ir Produktus atlikimas yra prilyginamas vartojimo nuotolinės sutarties dėl skaitmeninio turinio tarp Vartotojo ir Projekto Savininko (toliau – Sutartis) sudarymui. Šiai sutarčių rūšiai taikomos nuostatos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso XVIII(1) skyriuje.

4.5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228(10) straipsnio 2 d. 13 p., Vartotojui atlikus apmokėjimą Taisyklių 4.2. nurodytu būdu ir gavus prisijungimą prie apmokėtos Paslaugos ar Produkto, Vartotojas turi teisę atsisakyti Sutarties per 7 dienas nuo mokėjimo patvirtinimo datos.

5. Intelektinė nuosavybės apsauga

5.1. Svetainėje patalpinti intelektinės nuosavybės objektai yra saugomi pagal Autorinių ir gretutinių teisių įstatymą.

5.2. Vartotojui griežtai draudžiama keisti, kopijuoti, platinti, perduoti, perteikti, skelbti, parduoti, nuomoti ar kitaip perleisti Svetainės, Paslaugų ir Produktų turinį, video ar animacijos įrašus arba naudotis Svetainėje esamu arba per jį pasiekiamu turiniu komerciniams arba visuomeniniams tikslams be raštiško Projekto Savininko sutikimo.

6. Atsakomybės ribojimas

6.1. Projekto Savininkas neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Vartotojas naudodamasis Svetaine, Paslaugomis ar Produktais.

6.2. Projekto Savininkas neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamo šios Svetainės, Paslaugų ar Produktu teikimo, nes jų veikimą gali įtakoti veiksniai, kurie nepriklauso nuo Projekto Savininko valios. Tačiau Projekto Savininkas įsipareigoja dėti visas protingas pastangas, kad užtikrintų kiek įmanoma sklandesnį Svetainės, Paslaugų ir Produktu teikimą, tačiau Projekto Savininkas visais atvejais neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl minėtų veiklos sutrikimų.

6.3. Vartotojas sutinka, kad, jei Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, Projekto Savininkas nėra ir nebus atsakingas už Svetainės, Paslaugų ar Produktų teikimo sutrikimus. Vartotojas supranta ir sutinka, kad Svetainės Paslaugos teikiamos be jokių Projekto Savininko patvirtinimų ar garantijų, kad Svetainė veiks, Paslaugos ir Produktai joje bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, visa apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Vartotojui ar tretiesiems asmenims.

6.4. Svetainės veikimo, Paslaugų ir Produktu teikimo sutrikimu nebus laikomi atvejai, kai Projekto Savininkas laikinai, tačiau ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturias) valandas ribos prieigą ir (ar) prisijungimą prie Svetainės dėl Svetainės remonto, tobulinimo darbų ir kitų panašių atvejų.

6.5. Projekto Savininkas turi teisę bet kada, nepranešęs Vartotojui, keisti Svetainę,  Paslaugas ir Produktus ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas ir bet kokią Svetainėje talpinimą informaciją.

6.6. Projekto Savininkas turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui, iš anksto nepranešęs Vartotojui.

6.7. Svetainės administratorius turi teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo visiškai nutraukti Svetainės veiklą.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Vartotojo ir Projekto Savininko bendravimas vyksta tokiu būdu:

    7.1.1. Projekto Savininkas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Vartotojui Prisijungimo bei kituose registracijos duomenyse jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

    7.1.2. Projekto Savininkas neatsako už bet kokius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų ar kitokius sutrikimus dėl kurių Vartotojas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Projekto Savininko.

    7.1.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Vartotojas siunčia Svetainės skyriuje “Kontaktai” nurodytais kontaktiniais adresais.

7.2. Visi su šiomis Taisyklėmis susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2018 m. kovo 12 d.